Průvodce pro začátečníky a administrátory
Logo AdminXP.cz


Instalace

a.) S instalátorem

 • S ohledem na stabilitu a jednoduchost instalace byl vybrán instalační balíček s instalátorem a verzí 4.00.18 (mysql-4.0.18-win.zip). Obsah rozbalíme do libovolného adresáře a spustíme instalaci s pomocí setup.exe.
 • Přes uvítací obrazovku a informační panel použijeme tlačítko Next až k určení adresáře pro instalaci.
 • Určení adresáře pro instalaci. Na výběr je nechat výchozí umístění na c:\mysql nebo změnit přes tlačítko Browse (naše volba je c:\web\mysql). Pozor na nevhodné umístění. Problém je s mezerou, tzn. při určení adresářů c:\mysq 4 nebo c:\program files\mysql a podobných může být problém se spouštěním a konfigurací.
 • Pro určení instalace volíme typickou a necháme instalaci dokončit.

b.) Bez instalátoru

 • Pro verzi 4.0.18 existuje balíček s názvem mysql-4.0.18-win-noinstall.zip. Obsah rozbalíme do libovolného adresáře a adresář mysql-4.0.18 přejmenujeme na mysql (výsledkem naší volby je c:\web\mysql).

Před spuštěním

 • Při spuštění serveru je hledán soubor %windir%\my.ini nebo c:\my.cnf (textové údaje definují většinu základních nastavení). Soubor je vytvořen automaticky aplikací winmysqladmin, ručně nebo použitím již existujících z adresáře mysql (dle velikosti serveru zvolit a mírně upravit některý ze souborů my-huge.cnf, my-large.cnf, my-medium.cnf, my-small.cnf).
 • Dalším krokem je volba samotného serveru a poté jeho spuštění. Podle typu operačního sytému a požadavků máme na výběr:

mysqld Compiled with full debugging and automatic memory allocation checking, symbolic links, and InnoDB and BDB tables.
mysqld-opt Optimized binary. From version 4.0 on, InnoDB is enabled. Before 4.0, this server includes no transactional table support.
mysqld-nt Optimized binary for Windows NT, 2000, and XP with support for named pipes.
mysqld-max Optimized binary with support for symbolic links, and InnoDB and BDB tables.
mysqld-max-nt Like mysqld-max, but compiled with support for named pipes.

 

Příklad výsledného souboru my.ini

[mysqld]
port=3306
basedir = C:/ezpublish/mysql
datadir = C:/ezpublish/mysql/data

[WinMySQLAdmin]
Server=C:/ezpublish/mysql/bin/mysqld-nt.exe
user=user1
password=pass1

 

 • I nepatrná chybička v konfiguračním souboru (špatný nebo zapomenutý znak) je obvykle trestána nespuštěním serveru. V případě spuštění jako konzole se chybová zpráva zobrazí na obrazovce, v případě služby nebo potíží v příkazovém řádku lze najít chyby v adresáři data a souboru *.err. V nejhorší nouzi lze spustit server v režimu konzole s přidáním --debug (výsledkem je soubor *.trace na v hlavním adresáři disku C).

Spuštění serveru

 • Spuštění lze provést více způsoby:
 • Standalone - Spouštění a ukončení probíhá přes příkazový řádek, aplikace běží jako samostatný program.
 • Služba - V systémech Windows NT lze server instalovat jako službu a spouštět při startu nebo ručně.

a.) winmysqladmin a služba

Z adresáře c:\web\mysql\bin  spustit winmysqladmin

 • V okně zadejte jméno uživatele a heslo pro používání ve vašich aplikacích. Pro účely testování může být uživatel bez hesla, pro internetové servery by mělo být jméno i heslo složitější. Pro naše potřeby volím user1 a pass1.
 • Program vytvoří soubor my.ini a překopíruje ho do hlavního adresáře Windows. Vytvoření my.ini proběhne nastavením umístění instalace, dat a určení jména uživatele, hesla a typu spouštěného serveru. Navíc je zde několik řádků, které jsou deaktivované známým znakem #. V případě nalezení souboru my.cnf (může být brán jako druhý konfigurační soubor po my.ini), je přejmenován na my_cnf.bak a tím určen jako nepoužívaný.
 • Současně se provede několik dalších kroků: 1. Nainstaluje MySQL jako službu (pokud není server spuštěn jako standalone nebo je služba již spuštěna). 2. Určí se jako aplikace spouštěná při startu počítače (o úspěšném spuštění aplikace informuje ikona v pravém dolním rohu).

 • Ikona - Graficky zobrazí stav serveru. Umožňuje spuštění, pozastavení, odinstalování a nainstalování služby. Umožní ukončit aplikaci WinMySQLAdmin.
 • Jméno a heslo - Ve výchozím nastavení mysql není platné uživatelské jméno a heslo potřeba. Při uplatnění některých restrikcí (omezení přístupu a vyžadování hesel) a chybném jméně bude WinMySQL téměř nefunkční, možné bude zobrazit základní informace o prostředí, Start Check, změna my.ini, a to je asi vše.

 

b.) Přes příkazový řádek

 

mysqld-nt --install (instalace služby s automatickým spouštěním po startu Windows)
mysqld-nt --install-manual (instalace služby s ručním spouštěním spouštěním)
NET START MySQL (spuštění služby)
mysqld-nt --standalone --console (Spuštění serveru v režimu konzoly a jako samostatný program)

 

Odinstalace

 • Pomocí WinMySQLAdmin zastavte a odeberte službu. Ukončete WinMySQLAdmin.
 • Předchozí kroky lze provést přes příkazový řádek:

NET STOP MySQL (ukončení služby)

mysqld --remove (odstranění služby)

mysqladmin -u root shutdown (Ukončení běhu serveru / služby)

 • Přes ovládací panel "Přidat nebo odebrat programy" odinstalujte MySQL. Před odinstalací je vhodné zálohovat všechny datové soubory, případně databáze zálohovat jiným způsobem. Odinstalací se nemažou konfigurační soubory v hlavním adresáři nebo v adresáři Windows (my.ini).

Instalace více serverů na jednom počítači

 • Na jednom počítači je možné provozovat více serverů. Podstatou je pro každý server upravit konfiguraci, různé umístění dat, odlišný název služby a odlišení čísel portů.

my.ini

[mysql]
basedir=C:/mysql
#bind-address=127.0.0.1
datadir=C:/mysql/data
#port=3306

[mysqls4]
basedir=C:/mysql4
#bind-address=127.0.0.1
datadir=C:/mysql4/data
port=3307

[mysqls5]
basedir=C:/mysql5
#bind-address=127.0.0.1
datadir=C:/mysql5/data
port=3309

 • V souboru my.ini odlišíme jednotlivé služby pomocí složených závorek a jména služby [jméno_služby]. Pro každou službu se mění název, adresáře a port.

my_1.cnf

[mysqls41]
basedir=C:/mysql41
#bind-address=127.0.0.1
datadir=C:/mysql41/data
port=3308
#socket=MySQL
skip-locking
set-variable = key_buffer=16K
set-variable = max_allowed_packet=1M
set-variable = thread_stack=64K
set-variable = table_cache=4
set-variable = sort_buffer=64K
set-variable = net_buffer_length=2K
server-id = 1

 • Pro každou službu lze instalovat s určením samostatného souboru, např. našeho my_1.cnf, a tím určit podrobné nastavení nevztahující se na ostatní služby.

Dávkový soubor pro instalaci a start serverů

 • Na disku existují 4 adresáře a v prvním mysql máme již předvytvořené konfigurační soubory a dávky. První dávka pro instalaci tyto soubory překopíruje do správných adresářů, nainstaluje služby se správnými názvy a v případě služby mysqls41 navíc přiřadí konfigurační soubory (--defaults-file=c:\my_1.cnf). Po provedení instalace jsou služby spuštěny, při dalším startu jsou služby spuštěny automaticky.

 

copy c:\mysql\my.ini c:\windows
copy c:\mysql\my_1.cnf c:\

c:\mysql\bin\mysqld-nt --install
c:\mysql4\bin\mysqld-nt --install mysqls4
c:\mysql41\bin\mysqld-nt --install mysqls41 --defaults-file=c:\my_1.cnf
c:\mysql5\bin\mysqld-nt --install mysqls5
net start mysql
net start mysqls4
net start mysqls41
net start mysqls5

 

Dávkový soubor pro zastavení serverů a jejich odinstalaci

 • Dávka sloužící pro zastavení služeb, jejich odstranění a smazání konfiguračních souborů.

net stop mysql
net stop mysqls4
net stop mysqls41
net stop mysqls5

c:\mysql\bin\mysqld-nt --remove
c:\mysql4\bin\mysqld-nt --remove mysqls4
c:\mysql41\bin\mysqld-nt --remove mysqls41
c:\mysql5\bin\mysqld-nt --remove mysqls5

del c:\windows\my.ini
del c:\my_1.cnfFAQ (Nejčastější otázky)

Encyklopedie

 

Seznam Odkazů

Hledej